บริเขต

  • ถอดประกอบง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
  • สามารถปรับขนาดได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ
  • ติดแผ่นสะท้อนแสง  ชนิด Temporary Traffic Control (TTC)