หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

มอก
MIT

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (MiT)

ขนาด 70 ซม. MIT6406002431
ขนาด 80 ซม. MIT6406002247
ขนาด 100 ซม. MIT6406002432
MIT6407001102
หลักล้มลุก MIT6407001102
CURB MIT6408003108
MIT6408003108
ขนาดกว้าง 60 ซม. MIT6408004636
ขนาดกว้าง 90 ซม. MIT6408004635
ขนาดกว้าง 60 ซม. MIT6408004636
ขนาดกว้าง 90 ซม. MIT6408004635
MIT6409004659
รูปทรงสี่เหลี่ยม MIT6407001147
รูปทรงคางหมู MIT6407001104
รูปทรงกลม MIT6407001146