หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (MiT)